วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 4


บทที่ 4

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 
ตารางที่ 1   แสดง จำนวน และ ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม  เพศ

                

 

สถานภาพ
จำนวน ( N )
ร้อยละ
1. เพศ
            ชาย
            หญิง   
            รวม

 50

50
100

50.00
50.00
100.00
2. ระดับชั้น
            มัธยมศึกษาปีที่ 4
            มัธยมศึกษาปีที่ 5
            มัธยมศึกษาปีที่ 6
            รวม
 
49
30
21
100
 
49.00
30.00
21.00
100.00
3. สถานะ
            นักเรียน

            รวม

100 
100

100.00
100.00

 


 ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละ  ค่านิยมการใช้แอพพลิเคชั่น ของนักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์             


ข้อที่
แอพพลิเคชั่นที่นิยม
N
ร้อยละ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Facebook
Twitter
YouTube   
LINE
Instagram
Skype
Wechat
WhatsApp
Socialcam 
เกมเศรษฐี   
78
1
12
2
2
   0
0
0
0
5
78
1
12
2
2
0
0
0
0
5
1
5
2
3
2
7
7
7
7
6
 
รวม
100
100
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น